Shaolin BDJ – Seven and Eight

Daoist Ba Duan Jin

Group Meeting Two

Tian Di He Yi Fa – Four Seasons

Tian Di He Yi Fa – North

Tian Di He Yi Fa – East

Tian Di He Yi Fa – South

Tian Di He Yi Fa – West

GO TO LESSON TEN
GO TO LESSON TWELVE