Ba Duan Jin and ‘Sipping at the Dew’

Ba Duan Jin –  Sheng Liu Shui

Tian Di He Yi Fa – ‘Sipping at the Dew’

Ba Duan Jin – More Subtle Details