Webinar – Nei Yang Gong – Inner Nourishing Skills
Twenty One:

Inner Nourishing Qi Gong

Twenty One:

Inner Nourishing Qi Gong

Twenty Two:

Inner Nourishing Qi Gong

Twenty Three:

Inner Nourishing Qi Gong

Webinar:

The Six Healing Sounds

Twenty-Four:

Healing Sounds

Webinar:

Therapeutic Processing – Theory and Review

Group Webinar